Διαδικασία Εξετάσεων Πληροφορικής στα Axon Θέρμης

ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί η ECDL και η GLOBAL CERT στο ΑΧΟΝ Θέρμης. Αφού γίνει έγγραφη αποδοχή του Κανονισμού Εξετάσεων των αντιστοίχων και καταβληθεί το αντίτιμο συμμετοχής στις εξετάσεις, εκδίδεται η Κάρτα Υποψηφίου και η Κάρτα Εγγραφής, η οποία παραδίδεται στον Υποψήφιο από τη γραμματεία του φροντιστηρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ECDL και η GLOBALCERT ως φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής στο ΑΧΟΝ Θέρμης, αξιολογούν με πρακτική εξέταση τη γνώση, τις δεξιότητες ή και την ικανότητα των εξεταζομένων στη χρήση του Η/Υ, βασιζόμενη στις απαιτήσεις του σχήματος Πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν, κυρίως, εκτέλεση δραστηριοτήτων (ζητείται από τον εξεταζόμενο να εκτελέσει μια δραστηριότητα στο περιβάλλον της εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο εξετάζεται, για να προκύψει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα).

Η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήματα μιας επιλογής από πολλές, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού ή άλλα αντίστοιχου τύπου, τα οποία θα αποτελούν όχι μεγαλύτερο ποσοστό του 40% του συνόλου των ερωτημάτων εξέτασης.

Την ημέρα της εξέτασης ο εξεταζόμενος προσέρχεται έγκαιρα στο Εξεταστικό Κέντρο φέροντας μαζί του:

icon_pages   Την Κάρτα Εγγραφής
icon_pages   Το Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας το οποίο έχει δηλώσει

Εισέρχεται στην αίθουσα εξέτασης 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και κάθεται στο Σταθμό Εργασίας που του υποδεικνύει ο Επιτηρητής με βάση τον Πίνακα Εξεταζομένων και τα στοιχεία που εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του Υπολογιστή του. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση βοηθημάτων, κινητών τηλεφώνων, internet και η συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο ο Επιτηρητής έχει το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του εξεταζομένου στις εξετάσεις. Απαγορεύεται η έξοδος από την εξεταστική αίθουσα πριν την ολοκλήρωση της ώρας εξέτασης.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης του ανακοινώνονται στο τέλος των εξετάσεων της ημέρας, όπως αυτά εκδίδονται αυτόματα από το ΚΕΔΙΣΠ, και σε περίπτωση που διαφωνεί μπορεί να υποβάλλει Ένσταση εντός δέκα ημερών.

Η ένσταση του εξετάζεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης και σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος ενημερώνεται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής του. Κάθε φορά που ολοκληρώνει επιτυχώς την εξέταση μιας θεματικής ενότητας ο Υπεύθυνος Εξετάσεων ενημερώνει την Κάρτα Εξεταζομένου.

Όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι εξετάσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες του αιτούμενου Πιστοποιητικού εκδίδεται το Πιστοποιητικό μέσα σε χρονικό διάστημα που ορίζει ο αντίστοιχος φορέας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων φορέων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων φορέων.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Bήμα 1ο Bήμα 2ο Bήμα 3ο
Εάν ο υποψήφιος συμμετέχει για πρώτη φορά σε εξετάσεις, συμπληρώνει την αίτηση υποψηφίου και αφού αποδεχθεί τον κανονισμό εξέτασης και πιστοποίησης και ενημερωθεί για την εξεταστέα ύλη του χορηγείται η κάρτα εγγραφής. Ο υποψήφιος δηλώνει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, σε συνεννόηση με το εξεταστικό κέντρο, επιλέγει την ημερομηνία και τις ενότητες στις οποίες επιθυμεί να εξεταστεί. Συμμετέχει στις εξετάσεις. Σε περίπτωση επιτυχίας του συμπληρώνεται η επιτυχία στην αντίστοιχη θέση της κάρτας εγγραφής. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να επαναλάβει τις εξετάσεις όσες φορές επιθυμεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των φορέων.
icon_pages   ECDL
icon_pages   GLOBALCERT